"Eén ontmoeting, één kans."

Guus van Osch

Privacyverklaring


Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door

Guus van Osch, Gestalttherapie en Coaching,

Bommelsedijk 11,

3258 LA Den Bommel,

tel. 06 13447889,

email: info@guusvanosch.nl

KvK Rotterdam: 30179240

Het gebruik van persoonsgegevens door Guus van Osch, Gestalttherapie en Coaching

Guus van Osch, Gestalttherapie en Coaching verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en chat-apps. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening; (huis)artsen, behandelaren, zorginstellingen en werkgevers (waar het coaching betreft).

Persoonsgegevens

Guus van Osch, Gestalttherapie en Coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Contactgegevens, zoals e-mailadres, NAW gegevens en telefoonnummer

Inhoud van communicatie zoals:

 • Geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat en gezinssamenstelling;
 • Burger Service Nummer (BSN);
 • Financiële gegevens (waaronder rekeningnummer);
 • Gezondheidsgegevens (waaronder uw klachten, medicatie en dosering, medische geschiedenis, eerdere psychologische behandelingen e.d.);
 • Zorgverzekeringsgegevens (waaronder klantnummer);
 • Eventueel bijzondere persoonsgegevens (zoals godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven e.d.).

Doeleinden

Guus van Osch, Gestalttherapie en Coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Dossiervorming in het kader van de behandeling
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. De volgende wettelijke grondslagen bestaan daarvoor.

 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst;
 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen (zoals de wettelijke verplichting op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de uitoefening van specifieke rechten;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van mijn gerechtvaardigd belang in het kader van de zorgverlening en goede bedrijfsvoering.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Guus van Osch, Gestalttherapie en Coaching hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van de behandeling kunnen jouw persoonsgegevens worden gedeeld met derden, zoals jouw (huis)arts of andere zorgverlener(s) of zorginstelling(en). Deze gegevens worden uitsluitend met jouw toestemming met derden gedeeld. Concreet houdt dit in dat alles wat je met mij deelt alleen met anderen wordt gedeeld of wordt doorgezonden als jij daar specifiek en expliciet toestemming voor geeft.

Er zijn uitzonderingen op grond waarvan informatie zonder toestemming kan worden gedeeld, bijvoorbeeld op grond van de wet of zwaarwegende belangen.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Guus van Osch, Gestalttherapie en Coaching aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Guus van Osch, Gestalttherapie en Coaching zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in Zwitserland. De Europese Commissie heeft Zwitserland opgenomen in haar ‘adequaatheidsbesluit’.

Dit kan ook gebeuren wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn, Facebook, Dropbox of OneDrive. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Guus van Osch, Gestalttherapie en Coaching zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Guus van Osch, Gestalttherapie en Coaching zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht. Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) moeten medische behandelgegevens tot 15 jaar na het beëindigen van de behandeling worden bewaard. Na het verlopen van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens vernietigd.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Guus van Osch, Gestalttherapie en Coaching passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

De website gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Guus van Osch, Gestalttherapie en Coaching hiermee de website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om Guus van Osch, Gestalttherapie en Coaching een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Guus van Osch, Gestalttherapie en Coaching verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Guus van Osch, Gestalttherapie en Coaching

Bommelsedijk 11,

3258 LA Den Bommel,

tel. 06 13447889,

email: info@guusvanosch.nl

t.a.v G. van Osch

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Guus van Osch, Gestalttherapie en Coaching, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 maart 2021

Guus van Osch, Gestalttherapie en Coaching kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.


Wil je meer informatie of een afspraak maken?